BerryNight

24 teksty – auto­rem jest Ber­ry­Night.

On

''Był idealny,dlaczego?
Bo­wiem miał urok chłop­ca i doj­rzałość mężczyzny.
Naj­gor­sze jej de­mony mienił w anioły chodzące po Ziemi.
Był jej spo­kojem.Je­dynym ja­kie miała. Był na wieki wszystkim'' 

erotyk • 23 listopada 2017, 21:52

Nie za­sypiaj, póki nie nagrzeszysz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 lipca 2017, 19:01

Kier

Sie­dzieliśmy na og­rodzie, jeśli można to, tak nazwać.
Prze­de mną nis­ki ,drew­niany sto­lik z ławeczka. Sie­działam na stołku, opierając się o siatkę ogrodzenia.
Naj­pierw zro­biło się ciem­no. Po chwi­li zaczął kro­pić deszcz. Gra­liśmy w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 lipca 2017, 02:02

Gdybyś

Widzisz, gdy­byś przed­rzeć się umiał przez mo­je mury..

Gdy­byś usłyszał mo­je praw­dzi­we słowa, krzyczące spod fałszy­wej obojętności..
Gdy­byś zechciał mną wstrząsnąć i ka­zał mówić całą prawdę.
Opo­wie­działabym Ci co u mnie.Tak nap­rawdę. Opowiedziałabym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2017, 21:11

Nie py­taj czy bez Ciebie będzie mi źle
Te­raz bez Ciebie nie mam już mnie.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2017, 10:53

"Ro­bimy masę sza­lonych rzeczy żeby do­wieść so­bie ,że nap­rawdę żyjemy.
Po­tem zno­wu za­pomi­namy i wpa­damy w to bag­no uczu­ciowe­go niebytu." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2017, 10:38

Nie ma już we mnie nic
Nie ma we mnie miłości
By­lam zbyt roz­rzut­na
Wy­korzys­tałam te wiel­kie za­soby na ludzi i spra­wy których kochałam aż na zabój.
Myślałam ,że jest niewyczerpana
Aż dziś nie czuję juz nic
Po­za świado­mością że nie po­zos­ta­lo jej ani krzty we mnie.
Wy­bacz nie mo­ge Ci nic więcej dać. 

myśl • 20 maja 2017, 10:34

''Tej no­cy wszys­tkie gwiaz­dy zgasły, jed­na po drugiej.
Nie zos­tało nic ,po­za wielką ,pustą ,bo­lesną czernią.'' 

myśl • 20 maja 2017, 10:33

"Usiądź ze mną i porozmawiaj
-O czym?
Czymś ważnym.
-To znaczy?
Po­wiedz mi na przykład czym jest życie." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2017, 21:27

Pat­rzę w lustro.
Czy to zmar­szczki mi­miczne koło oczu ,od uśmie­cha­nia? Przy­sięgam ,że za­nim Cię poz­nałam ich nie było.
Człowieku ja mam led­wo 19 lat! Co Ty ro­bisz ze mną.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 kwietnia 2017, 21:33

BerryNight

Zeszyty
  • Cytaty – Cy­taty które naj­le­piej od­dają mo­je uczu­cia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BerryNight

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 listopada 2017, 21:52BerryNight do­dał no­wy tek­st On

26 lipca 2017, 20:10danioł sko­men­to­wał tek­st Nie za­sypiaj, póki nie [...]

26 lipca 2017, 20:05Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nie za­sypiaj, póki nie [...]

26 lipca 2017, 19:58danioł sko­men­to­wał tek­st Nie za­sypiaj, póki nie [...]

26 lipca 2017, 19:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie za­sypiaj, póki nie [...]

26 lipca 2017, 19:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie za­sypiaj, póki nie [...]

18 lipca 2017, 06:33Whitename sko­men­to­wał tek­st Kier

11 czerwca 2017, 15:15Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Gdybyś

20 maja 2017, 20:06kaxna sko­men­to­wał tek­st ''Tej no­cy wszys­tkie gwiaz­dy [...]

26 kwietnia 2017, 21:46BerryNight sko­men­to­wał tek­st Odkąd cię poz­nałam, nie [...]